Illustratie van een huis als spaarpot.

Compliance

Als vermogensbeheerder moeten en willen wij voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Zo word je als consument optimaal beschermd en kom je nooit voor verrassingen te staan. Hieronder vind je de documenten en informatie die je nodig hebt om jezelf te informeren over onze werkwijze. Het is verder fijn te weten dat ons bedrijf volledig onder toezicht staat van AFM DNB - de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Daarnaast zijn we aangesloten bij Kifid en zijn al onze vermogensbeheerders DSI gecertificeerd.

Beloningsbeleid Noordam Vermogensbeheer B.V.

Het beloningsbeleid van Noordam Vermogensbeheer B.V. is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is. Dit beleid is in lijn met de strategie, risicobereidheid, corporate values en business principles van ons bedrijf.

Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van de onderneming en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het doel van het beloningsbeleid is om te voorkomen dat beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van cliënten dan wel het nemen van risico’s zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid welke een negatief effect kan hebben op Noordam Vermogensbeheer B.V., alsmede op de financiële sector in zijn geheel.

Beloningsbeleid
Iedere medewerker staat op de loonlijst van Noordam Vermogensbeheer B.V. enontvangt een vaste beloning. Er kan een variabele beloning worden toegekend. De toekenning van een variabele beloning en vervolgens de hoogte zijn afhankelijk van de behaalde resultaten ten aanzien van vooraf geïdentificeerde prestatie indicatoren. Deze prestatie indicatoren zijn uitsluitend gericht op kwaliteitsgerichte doelen. De hoogte van de variabele beloning is gemaximaliseerd tot 20% van het vaste salaris. Het beleid voldoet hiermee aan de vereisten zoals bedoeld in de artikelen 1:114 tot en met 1:127 Wft. Het beleid tot en met kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden en is te vinden op de website van Noordam Vermogensbeheer B.V.

Illustratie van planten als vermogensgroei.

Beleid duurzaamheid/ESG

Vanaf 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving volgt uit het klimaatakkoord van Parijs. Door bedrijven uit de financiële sector te stimuleren open te communiceren over de diverse duurzaamheidsaspecten van het gevoerde beleid, verwacht de EU dat de financiële sector kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en kan helpen andere duurzame doelstellingen te ondersteunen. Financiële instellingen, waaronder beleggingsondernemingen zoals Noordam Vermogensbeheer, dienen vanaf 10 maart aan te geven of zij duurzaamheids-overwegingen meenemen in hun beleggingsproces. De onderliggende beleggingen in ons beleggingsbeleid houden nog geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Vanuit Noordam Vermogensbeheer hebben wij vooralsnog besloten de portefeuilles die aan de cliënten worden aangeboden, niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR. De reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat en objectieve berekeningsmethodes ontbreken. Wel houden wij rekening met duurzaamheidsrisico's en nemen wij de ESG-criteria van Sustainalytics mee in het beoordelingsproces op fondsniveau. Hiermee wordt beoordeeld of een fonds in voldoende mate rekening houdt met duurzaamheidsrisico's. Door gespreid te beleggen en met voornamelijk fondsen die duurzaamheidsrisico's zo veel mogelijk vermijden, waarborgen wij zo goed mogelijk dat er geen waardeverlies optreedt als gevolg van duurzaamheidsrisico's. Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en zullen hierop gepaste acties ondernemen.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen. Met duurzaamheidsfactoren (in de zin van de SFDR) worden ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping bedoeld. Wij promoten met onze beheerportefeuilles geen ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en zijn ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR). Op het gebied van duurzaamheid volstaan wij met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico’s op de portefeuilles van de cliënten op de manier zoals hiervoor beschreven.

Noordam Informatiedocument

Je wilt een deel van je vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen je graag. Bij Noordam Vermogensbeheer maak je vooraf afspraken met de vermogensbeheerder over het doel, de risico’s die je wel en niet acceptabel vindt en de kosten die je betaalt. Hieronder geven wij kort aan wat je van ons mag verwachten.

Past beleggen wel bij jou?

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Je dient jezelf allereerst af te vragen of je die risico’s wel kunt en wilt dragen. Dat kunnen wij gezamenlijk onderzoeken in een inventarisatiegesprek. Op basis van jouw antwoorden beoordelen wij dan of beleggen iets voor jou is, dan wel dat je er verstandig aan doet om niet te beleggen.
Als de uitkomst van dit onderzoek is dat beleggen een goede optie voor jou kan zijn, dan is de volgende vraag wat voor soort beleggingsportefeuille het beste bij jou past.

Rendement en Risico

Als je belegt, moet je er rekening mee houden dat er een kans bestaat dat je een deel van jouw oorspronkelijke inleg kunt verliezen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico je zult moeten accepteren. Het omgekeerde is ook waar: naarmate je minder risico kunt of wilt lopen zal het te verwachten rendement lager zijn.

Daarnaast is ook het risico van tussentijdse grote waardedaling in een heel slecht beursjaar van belang: naarmate je het belegde geld eerder nodig hebt is de kans groter dat zo’n waardedaling niet meer ingelopen kan worden.

Door ons aangeboden portefeuilleprofiel

Wij bieden vijf portefeuilles aan, ieder met een verschillend risico/rendement profiel (een “beleggingsprofiel”): zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. Een zeer defensieve portefeuille beleggen wij minder risicovol dan een defensieve, neutrale of een (zeer) offensieve portefeuille. Gevolg daarvan is dat het normaliter te verwachten rendement van een zeer defensieve portefeuille lager is dan dat van de daaropvolgende portefeuilles.

Verder lezen? Download hieronder het complete informatiedocument.

Download de PDF

Andere belangrijke documenten

Tot slot nog een overzicht van andere belangrijke documenten die je op een rustig moment kunt nalezen.

Consumentenbrief

Wet AVG Privacy Statement

TariefWijzer InsingerGilissen

TariefWijzer SAXO Bank

Klachtenprocedure

Orderuitvoeringbeleid

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Nieuws

Misschien ook interessant voor jou?

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan