Privacy Statement

Laatste update: 24 mei 2018  

Dit is de privacyverklaring van Noordam Vermogensbeheer B.V( hierna “Noordam” of “wij”). Noordam is gevestigd in Baarn aan de Leestraat 31. Het Kamer van Koophandelnummer van Noordam is: 32104534. Noordam is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Noordam heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Noordam en haar zusterondernemingen. Bij klachten of heeft u vragen dan vragen wij u contact op te nemen met onze FG. Dit kan per email aan info@noordamvb.nl t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.  Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van cliënten, voor lezers van onze nieuwsbrief, voor bezoekers van onze website en voor alle overige zakelijke relaties van Noordam.  


WAT IS HET ALGEMENE PRIVACY BELEID VAN NOORDAM? 

Noordam respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.noordamvb.nl en van haar (potentiële) cliënten en relaties. 
• Noordam stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.  
• Noordam deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor hulp bij de uitvoering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.  
• Noordam is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Noordam altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevens beschermingswetgeving.  


WANNEER VERZAMELEN WE JOUW GEGEVENS EN HOE KOMEN WE HIERAAN?

Noordam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
• gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten
• u gegevens invult of achterlaat via e-mail, onze website of per telefoon
• de website van Noordam bezoekt
• een zakelijke relatie met Noordam hebt
• solliciteert bij Noordam.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk de dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tevens maken wij gebruik van de KvK database, Creditsafe, Google en LinkedIn om aanvullende informatie, die wij nodig hebben om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen, te verzamelen.

VOOR WELKE DOELEN VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Noordam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Communicatie
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen zo nodig

• Acquisitie
Om Noordam onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.

• Uitvoeren Vermogensbeheerovereenkomst
Als u cliënt bent van Noordam dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

• Vermogenscheck
In bepaalde gevallen toetsen wij de vermogenspositie van onze cliënten of potentiële cliënten via externe bronnen als KvK, Creditsafe enGoogle. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

• Sollicitatieprocedure
Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

• Wet- en regelgeving.
We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

• Gebruikerservaring website
Om te beoordelen of de website van Noordam een optimale gebruikerservaring biedt.

• Marketinganalyse en onderzoek.
We gebruiken uw contact gegevens om u uit te nodigen voor seminars of andere commerciële activiteiten.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKINGEN?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als u Noordam toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt. Bent u echter cliënt van Noordam dan zullen we deze toestemming te allen tijde nodig hebben om aan alle wettelijke eisen te voldoen en om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

OM WELKE PROCESSEN DRAAIT HET EN WELKE PERSOONSGEGEVENS 
VERZAMELT NOORDAM? 
Noordam verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Vermogensbeheer
Om uw vermogen te kunnen beheren en u zo goed mogelijk te kunnen adviseren hebben wij volledig inzicht nodig in uw persoonlijke financiële positie, uw wensen en doelstellingen. Deze gegevens slaan wij op in uw elektronisch dossier, in een fysiek dossier en in ons CRM systeem.

2. Commercie
We informeren u graag over actuele marktontwikkelingen, onze visie op bepaalde beleggingsproducten en andere zaken die van belang kunnen zijn voor u. Daarnaast organiseren we geregeld activiteiten waarop wij u willen ontmoeten teneinde een persoonlijke relatie op te bouwen. Om dit u te kunnen voeren nemen wij telefonisch of per email contact met u op. Per email sturen wij tevens periodiek digitale nieuwsbrieven. Mocht u deze niet meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden bovenaan deze nieuwsbrief. In onze digitale nieuwsbrief houden wij bij:

• Of u de nieuwsbrief heeft gelezen
• Of u via de nieuwsbrief op de website bent gekomen
• Wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt
• Of u gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website
• Welke pagina’s u bezoekt binnen onze website.

3. Klantonderzoeken
Wij hechten veel waarde aan uw mening als cliënt. Daarom nodigen wij onze cliënten af en toe uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvangt u een vragenlijst per email of vragen we u telefonisch enkele vragen te beantwoorden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn alleen voor intern gebruik. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.

4. Sollicitaties
Als u bij Noordam solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
• Naam en adresgegevens
• Emailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens/leeftijd
• Geslacht
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en Getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
• Overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Noordam. Noordam gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.


HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 
Noordam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


WAT HOUDT DAT CONCREET IN? 
Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Noordam. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Noordam uw gegevens minimaal de termijn waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Leveranciergegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens afronding van sollicitanten
Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

DELEN WE JOUW GEGEVENS? 
Noordam deelt uw gegevens alleen met derden die diensten leveren aan Noordam ten gunste van onze dienstverlening aan u. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van onze IT service providers. Daarnaast delen wij uw gegevens met de depotbank bij wie u een rekening geopend heeft. Verder kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mailen postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden. Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen.

NOORDAM VERKOOPT UW PERSOONSGEGEVENS NIET AAN DERDEN 
HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS? 
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld
verzonden
• Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
• Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication
• Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw
persoonsgegevens
• Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding
• We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw
persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

WELKE RECHTEN HEB JE MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS? 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noordam. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noordamvb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

WAT ALS HET PRIVACYBELEID VAN NOORDAM WIJZIGT? 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onzediensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor omwijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan