Disclaimer

Algemeen

Deze voorwaarden en bedingen (‘regels’) zijn van toepassing op het zich toegang verschaffen tot, en/of het gebruikmaken (van een deel) van de website www.noordamvb.nl, hierna te noemen de Website(s). Deze regels bevatten de voorwaarden, bedingen en eisen tot het gebruik van de Website(s).  

Noordam Vermogensbeheer BV, is statutair gevestigd aan de Leestraat 31, 3743 EH te Baarn, KvK nr. 32104534. Noordam Vermogensbeheer BV is  geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Noordam Vermogensbeheer BV kan optreden als verlener en/of uitvoerder van effectendiensten.  

Gaat de bezoeker/gebruiker (‘u’) door met het gebruiken van deze Website(s) dan wordt u geacht, en gaat Noordam Vermogensbeheer BV (‘de vermogensbeheerder’) ervan uit dat u deze disclaimers aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert.   Door zich toegang te verschaffen tot, en/of gebruikmaakt van de Website(s), verklaart u zich gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimers. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimers niet aanvaardt, gaat de vermogensbeheerder ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot, en/of gebruik maakt van de Website(s), alsook de informatie die op de Website(s) is opgenomen. Neemt u daarbij in aanmerking dat toegang tot deze Website(s), uitsluitend wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze disclaimers opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.   De vermogensbeheerder wijst u er hierbij op dat zij, met inbegrip van haar bestuurders en haar medewerkers, geen aansprakelijkheid aanvaardt, als u, op welk moment dan ook, aan de bedingen waarover u in deze disclaimers bent geïnformeerd, voorbijgaat. U bent namelijk verplicht de aanwijzingen van de vermogensbeheerder met betrekking tot het gebruik van de informatie op te volgen. De acties die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze Website(s) is voor uw eigen rekening en risico.  

De vermogensbeheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Website(s) die niet door de vermogensbeheerder worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar (al dan niet via hyperlinks) de Website(s) van de vermogensbeheerder. Het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks, is geheel voor uw eigen rekening en risico.   Al baseert de vermogensbeheerder de verstrekte informatie op bronnen die door de vermogensbeheerder betrouwbaar en accuraat worden bevonden, is het toch mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. De vermogensbeheerder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie verstrekt op/via deze Website(s) al dan niet voorkomen.   De informatie die op/via deze Website(s) aan u ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De informatie opgenomen op deze Website mag nooit worden gezien of gebruikt worden als vervanging van specifiek, professioneel advies.   Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. De vermogensbeheerder garandeert daarom niet dat de Website(s) foutloos of ononderbroken zal functioneren. De vermogensbeheerder aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, als de Website(s), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.   De vermogensbeheerder geeft geen garantie dat de naar de vermogensbeheerder verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. Ook garandeert de vermogensbeheerder niet dat elektronische communicatie-uitingen die door de vermogensbeheerder worden verzonden foutloos zijn en/of tijdig door u zullen worden ontvangen en/of vrij zullen zijn alle risico’s die elektronische communicatie nu eenmaal met zich meebrengt.  
De inhoud van deze Website(s) mag niet door een ander dan de vermogensbeheerder bewerkt, verspreidt of gepubliceerd worden, behalve als de vermogensbeheerder daar zijn uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. De vermogensbeheerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.   De vermogensbeheerder behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging, de inhoud van de Website(s) en de disclaimers te wijzigen. Hierom vraagt de vermogensbeheerder u de Website(s) en de disclaimers regelmatig te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.   Nederlands recht is van toepassing op deze Website(s), alsook op de disclaimers. Indien anderstalige versies van de Website(s) en de disclaimers tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.   Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot Noordam Vermogensbeheer, Leestraat 31, 3743 EH Baarn of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan