OUR BLOG

22 dec 2017

MIFID2: impact nieuwe Europese wet en regelgeving voor cliënten Noordam Vermogensbeheer

Vanaf 1 januari 2018 treedt MIFID2 in werking. Nieuwe Europese wet- en regelgeving voor financiële instellingen. Na de kredietcrisis vonden Europese toezichthouders dat er strakkere regelgeving moest komen om beleggers beter te beschermen tegen wanbeleid in de financiële sector. In onze ogen een typisch geval van wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put.

We zijn ongeveer tien jaar verder en bijna alle landen hebben reeds zelf nieuwe richtlijnen doorgevoerd om beleggers (consumenten) beter te begeleiden in de boze beleggerswereld. Nu zijn wij ons er terdege van bewust dat er veel is misgegaan in de periode voor 2009, maar nu dreigen we weer door te slaan naar de andere kant. Maar goed, ook bij Noordam Vermogensbeheer hebben we aanpassingen moeten doen binnen onze organisatie om te voldoen aan Mifid2. Vandaar een opsomming van veranderingen en maatregelen waar u als belegger mee te maken krijgt:

  1. Transaction reporting
  2. Geluidsopnamen bij beleggingsadvisering
  3. Research mag niet meer gratis verstrekt worden aan Noordam Vermogensbeheer
  4. PRIIPS – Essentieel informatie document
  5. Know your customer diepgaander en frequenter
  6. Melden waarde-fluctuaties portefeuille
  7. Melden waarde-fluctuaties derivaten

1. Transaction reporting
De angst voor een ineenstorting van het financiële systeem door derivaten heeft ervoor gezorgd dat we nu volledige transparantie moeten geven met betrekking tot alle effectentransacties van onze cliënten. Onze banken Binck en InsingerGilissen verzorgen deze ‘transaction reporting’ voor ons.

Cliënten die beleggen via hun BV moesten hiervoor een LEI-nummer aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Heeft u een BV, maar geen LEI-nummer per 1 januari 2018, dan mogen er geen effectentransacties gedaan worden voor de betreffende rekening. Als het goed is heeft een ieder van u aan ons verzoek voldaan om dit LEI-nummer aan te vragen.

2. Geluidsopnamen bij beleggingsadvisering
Noordam Vermogensbeheer heeft er vorig jaar reeds voor gekozen om te stoppen met het bedieningsconcept beleggingsadvies. De nieuwe normen die gesteld worden aan het reproduceerbaar maken van ieder advies zijn in onze ogen onwerkbaar in een persoonlijke relatie.

Ieder gesproken woord wat uitgelegd kan worden als advies dient vastgelegd te worden. Bij deze vastlegging moet fundamenteel worden onderbouwd hoe u tot een dergelijk advies bent gekomen.

Toch hebben we gekozen om onze telefoongesprekken met cliënten elektronisch vast te leggen middels geluidsopnamen. Ieder gesprek wordt straks getaped, zodat wij eenvoudiger besproken zaken kunnen reproduceren. Wij willen u hiervan langs deze weg op de hoogte te stellen.

3. Research mag niet meer gratis verstrekt worden aan Noordam Vermogensbeheer
De afgelopen jaren ontvingen wij van diverse zakelijke relaties uit de sector, lees analisten van banken, researchrapporten. Hier hebben wij zelden voor moeten betalen, doordat de medewerkers van Noordam Vermogensbeheer allen over een uitgebreid netwerk van concurrent/collega’s beschikten die informatie met elkaar deelden. Dit mag niet meer, deze gunsten zouden namelijk ten koste kunnen gaan van de integriteit bij beleggingsbeslissingen. Eigenlijk een belediging voor iedere vermogensbeheerder of bankier.

Neemt niet weg dat wij de fundamentele onderbouwing onder onze beleggingsbeslissingen anders moesten gaan inrichten om te voorkomen dat we enorme kosten voor research te verwerken kregen.

Met het toetreden van Aart Veerman tot het team van Noordam Vermogensbeheer hebben we onze eigen analytische capaciteit in huis. Daarnaast hebben we een abonnement genomen op Factset dat ons voorziet van al het nieuws over ondernemingen alsmede de bijbehorende cijfers. Daarnaast hebben we middels Factset toegang tot het merendeel van alle wereldwijde analistenadviezen. Bijbehorende researchrapporten die we wel willen lezen proberen wij per rapport in te kopen.

4. PRIIPS – Essentieel informatie document
De Europese PRIIPs-verordening heeft tot doel de transparantie van beleggingsproducten te vergroten, ter bescherming van de belegger. Dit gebeurt door de invoering van het Essentiële-informatiedocument (Eid) met essentiële informatie over de aard van het product.

Wij zijn op dit moment bezig met het verzamelen van de benodigde Eid’s van producten die u in portefeuille heeft en zullen deze per mail, middels een nieuwsbrief, gaan versturen zo gauw we compleet zijn.

De toezichthouder vind dat u, ondanks dat u ervoor gekozen heeft het beheer van uw vermogen aan ons uit te besteden, moet begrijpen waarin u belegt. Mocht u een product tegenkomen waar u meer over wilt weten dan kunt u ons te allen tijde bellen voor uitleg.

U kunt er van blijven uitgaan dat wij alleen producten voor u kopen die wij van toegevoegde waarde vinden voor een goed gespreide en qua risico gebalanceerde effectenportefeuille.

5. Know your customer diepgaander en frequenter
Al jaren ken wij in ons vakgebied het ken u klant principe. Wij moeten zoveel mogelijk weten van onze cliënt qua financiële positie, wensen, doelstellingen en risicobereidheid teneinde het juiste beleggingsprofiel te bepalen.

In de kern gaat het er om dat wij van u een mandaat krijgen om u vermogen te beheren dat passend voor u is. In sommige gevallen komt dit erg nauw, kan een cliënt zich weinig risico’s veroorloven en dan zullen wij u hier op wijzen. In andere gevallen lijkt het minder relevant, omdat wij slecht een beperkt deel van totale vermogen van een cliënt beheren.

Toch worden wij geacht dit regelmatig te toetsen. Noordam Vermogensbeheer zal het komend jaar dan ook iedere cliënt actualiseren en vervolgens per cliënt bepalen met welke frequentie dit in de toekomst gedaan dient te worden.

6. Melden waarde-fluctuaties portefeuille
MIFID2 schrijft voor dat bij de depotbank de verplichting rust om bij een waardedaling van de portefeuille van meer dan 10% vanaf de laatste rapportagedatum, de cliënt te waarschuwen. Wij zullen dit middels email gaan doen.

7. Melden waarde-fluctuaties derivaten
MIFID2 schrijft voor dat bij de depotbank de verplichting rust om bij een waardedaling van meer dan 10% van derivaten op dagbasis, de cliënt te waarschuwen. Wij zullen dit ook dit middels email gaan doen, maar zullen u gelijk vragen of u deze meldingen wilt blijven ontvangen.

Derivaten die wij gebruiken zijn veelal hefboomproducten die procentueel juist enorme schommelingen kunnen laten zien, waardoor het zo kan zijn dat er dagelijks mails aan u gestuurd gaan worden met dit soort meldingen. Gezien het feit dat wij veelal zowel neergaand als opwaarts gerichte optieposities in portefeuille hebben zegt dit weinig over het portefeuillerisico. In onze ogen heeft u weinig aan deze meldingen en voorzien wij eerder dat dit tot veel ergernis zal leiden.

Tot zover deze eerste opsomming van wijzingen qua wet- en regelgeving die u zou kunnen merken. Daarnaast krijgen wij als Noordam Vermogensbeheer met nog meer aanpassingen te maken. Zo worden er de komende jaren aanvullende studie-eisen gesteld aan medewerkers en moeten we meer zekerheden (kapitaalbuffer) aanhouden. Allerlei wijzigingen die in de meeste gevallen ook tot extra (terugkomende) kosten leiden. Wij kunnen de impact van deze kosten (met name qua research en extra kapitaalsbuffers) nog niet volledig inschatten.

U zult begrijpen dat we straks iets moeten met deze aan ons doorbelaste kosten van toezicht. Echter wij zullen proberen deze kosten voor u zo laag mogelijk te houden

Team Noordam Vermogensbeheer

wesley